Essa Merkez İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Yaşamı tehlikelerden korur. Geleceğe güvenle bakmayı hedefler

İş Güvenliği Uzmanları

Önce İnsan, Önce Güvenlik, Önce Salık, Önce Tedbir…

Hizmetlerimiz

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Referanslarımız

Çalıştığımız kuruluşların memnuniyeti teminatımızdır.

ESSA MERKEZ İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerimiz

İş Güvenliği Uzmanı

İş dünyasının iş güvenliği hususunu uyulması gereken bir mecburiyetten ziyade, çalışanların sağlığını ve güvenliğini destekleyen ve kaliteyi arttıran bir araç olarak görülmelidir.

Yüksekte Çalışma Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince iş yerlerinde, yüksekte yapılacak çalışmalar öncesi ilgili çalışanların yapacakları işle ilgili eğitim alması gereklidir ve işverenin sorumluluğundadır.

Mesleki Yeterlilik Sertifikası

Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların yapmış oldukları iş ile ilgili mesleki eğitim aldığını belgelemek.

İşyeri Hekimi

6331 İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre işveren, çalışanları arasında işyeri hekimi ve diğer sağlık personelini bulundurmak zorundadır.

İlk Yardım Eğitimi

Essa İş Güvenliği, çalışanlarınızın Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardım sertifika eğitimini iş yerlerinde yada eğitimin merkezinde olmak üzere hizmet verir.

Yangın Eğitimi

İşverenin yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerekmektedir.

Sağlık Hizmetleri

İş kazalarının ve meslek hastalıkların oluşumunu engellemek maksadıyla sigortalı çalışanı olan tüm işverenler, risk analizi hizmetleri, acil eylem planı ve işyeri güvenliği planları oluşturmakla yükümlüdür.

Tehlikeli Madde Danışmanlığı

Kara yoluyla tehlikeli madde gönderen, taşımacı vs. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

Risk Analizi

İşin tehlike sınıfına bakmaksızın, bir personel veya daha fazla işçi çalıştıran tüm işletmelerde işyerlerinde tehlikelerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için risk analizi yaptırmaları zorunlu hale getirilmiştir.

OSGB ve İŞVEREN

OSGB NEDİR?

Açılımı Ortak sağlık ve güvenlik birimi olan (OSGB): Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimdir.

İş güvenliği uzmanlığının amacı

İş güvenliği uzmanlığının amaçları hem işveren hem çalışan hem de devletin çıkarına uygun olmalıdır. İş güvenliğindeki temel amaçlar;

 • Çalışma veriminin artmasını sağlamak
 • Riskli durumları hesap ederek işletmenin maddi ve manevi zararlarını minimize etmek
 • Risk etmenlerini değerlendirerek zararı ortadan kaldırmak
 • İşin gerektirdiği nitelikler ile çalışan arasında uyum sağlamak
 • Çalışanların çalışma alanının negatif etkilerinden korunmasını sağlamak
 • Çalışanların mümkün olan en iyi seviyede sağlıklı bir ortama sahip olmalarını sağlamak

İş güvenliği uzmanları işletmelerin denge unsurlarından biri olmaktadır. İşverenin iş güvenliği mevzuatına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak, çalışanın mesleki hastalıklardan ve iş kazalarından korunmasını sağlamak, sağlık taramalarının yapılmasını kontrol etmek, Bakanlığın işletmelerin iş güvenliği konusunda alması gereken önlemleri ve bu konuda yapılan faaliyetleri takip edebilmesi için ilgili İSG modülüne verileri kaydetmek iş güvenliği uzmanlarının başlıca sorumlulukları ve amaçları arasına yer almaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği çalışma alanında yapılan yetkinlik sınavında başarılı olan ve Bakanlık tarafından sertifikalandırılan uzmanlık alanı iş güvenliği uzmanlığıdır.  Mühendislik lisans bölümlerinden mezun olan kişiler, fizik ve kimya bölümlerinden mezun olan kişiler, teknik öğretmenlik alanından mezun olan kişiler Bakanlık tarafından yetki verilen eğitim kurumlarında ilgili eğitimi alıp, yine bakanlık tarafından yapılan sınavda başarılı olarak İş Güvenliği Uzmanı olabilirler.

Çok Tehlikeli sınıf dahil olmakla birlikte Tüm sınıftaki işyerlerinin İSG birimine bakabilirler. A sınıfı uzman olabilmek için B sınıfı olarak en az dört yıl Uzmanlık görevini ifa ettikten sonra Bakanlığın yetkilendirdiği kurslardan belirli süre eğitimi aldıktan sonra sınava girerek başarılı olanlar, A sınıfı sertifikaya sahip olurlar.
A SINIFI UZMAN TALEP ET        İŞ BAŞVURUSU YAP

Tehlikeli ve Az Tehlikeli sınıftaki işyerlerinin İSG birimine bakabilirler. B sınıfı uzman olabilmek için C sınıfı uzman olarak üç yıl Uzmanlık görevini ifa ettikten sonra Bakanlığın yetkilendirdiği kurslardan belirli süre eğitimi aldıktan sonra sınava girerek başarılı olanlar, B sınıfı İsg Uzmanı Sertifikasına sahip olurlar.
B SINIFI UZMAN TALEP ET        İŞ BAŞVURUSU YAP

Az Tehlikeli sınıftaki işyerlerinin İSG birimine bakabilirler. C sınıfı uzman olabilmek için Üniversitelerin İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünü bitirdikten sonra Bakanlığın yetkilendirdiği kurslardan belirli süre eğitimi aldıktan sonra sınava girerek başarılı olanlar, C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Sertifikasına sahip olurlar.
C SINIFI UZMAN TALEP ET        İŞ BAŞVURUSU YAP

Fakültelerin İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünü bitiren her mezun tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, inşaat projelerinde, üniversite ve okullarda, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” olarak görev alabilirler.
TEKNİKER TALEP ET           İŞ BAŞVURUSU YAP

İŞVEREN NE YAPMALI?

İşyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından ilgili yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı görevlendirir. On ve üzeri çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerine diğer sağlık personeli görevlendirir.

İşyeri hekimi neler yapar?

İşyeri hekimi işyerinde çalışanların ruh sağlığı da dahil olmak üzere tüm fiziksel sağlığından sorumludur.

 • Çalışma ortamını gözlemleyerek çalışanlar için tehlikeli olan unsurları tespit eder.
 • Çalışanların sağlık kontrolleri ile ilgili yönlendirme yapar.
 • İşyerlerinde bulunan tuvalet, duş, soyunma odası, yemekhane, çamaşırhane ve kantin gibi birimlerin bakım ve temizliği ile ilgili kontrolleri gerçekleştirir.
 • Çalışanların kişisel koruyucu donanımları, toplu koruma usulleri, genel hijyen ve kişisel hijyen ile ilgili tavsiyeler verir.
 • İş güvenliği uzmanı tarafından yürütülen işyeri risk değerlendirme çalışmalarına iştirak eder.
 • İlgili yönetmeliklerde yer alan işçi sağlığına ilişkin riskleri ortadan kaldıracak sağlık muayenelerini yapar.
 • Çalışanların iş verimliliğini etkileyecek sağlık şartlarının değerlendirmesini yapar ve işyeri temsilcisine tavsiyelerde bulunur.
 • Çalışan herkesin sağlık kontrollerini yapar.
 • Bulaşıcı hastalıkların yaşanmasını önlemek için portör muayenelerinin gerçekleştirilmesini sağlar.
 • İş güvenliği uzmanı ile iş birliği yapar.
 • Yıllık planlama ve değerlendirme raporlarını İSG uzmanı ile birlikte yapar.
 • Hijyen kuralları, iş sağlığı ve işçi sağlığı konularında bilgilendirme yapar.

İşyeri hekimliği ikinci bir görev olduğu için işyeri hekimi olmak isteyen kişinin öncelikle tıp fakültesini bitirmiş olması gerekir. Doktorluk diplomasına sahip herhangi alandan bir hekim işyeri hekimi olabilir. İşyeri hekimliğinin öncelikli şartı doktor olmak, ikincil şartı ise Bakanlığın yetkilendirdiği bir eğitim kuruluşundan işyeri hekimliği eğitimi alarak yapılacak sınavda başarılı olmaktır.

Bazı istisnalar işyeri hekimi olmak için sınav şartı aramamaktadır. Doktor olup iş sağlığı alanında ve iş sağlığı güvenliği alanında akademik olarak doktorasını vermiş olanlar, iş güvenliğinde doktor iş teftişçisi olarak asistanlık dönemi de dahil asgari 8 yıl görev yapmış olanlar ile Genel Müdürlükte asgari 8 yıl iş sağlığı güvenliği alanında çalışan hekimler sınava girmek zorunda değildir.

Ayrıca iş ve meslek hastalıkları ana bilim dalından yan dal diploması almış olan hekimler de sınavsız işyeri hekimi olabilirler.
İŞYERİ HEKİMİ TALEP ET          İŞ BAŞVURUSU YAP

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlık teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile bakanlıkça verilen İşyeri Hemşireliği Sertifikası sahibi olan kişilerdir. İşyeri Hekimi ile birlikte çalışır.
DSP TALEP ET              İŞ BAŞVURUSU YAP

ESSA MERKEZ. Bu Güne Kadar Ne Yaptı!

0+

Çalışanın İş Güvenliğini Sağladı

0%

Başarılı Hizmet Sundu

0

Tamamlanan ve Devam Eden Proje

%0

Kuruluşlara Kazanç Sağladı

REFERANSLARIMIZ

© Copyright 2014-2023, Tüm Hakları Saklıdır. | Powered by BalgatAnkara | Designed by @necatibey06